ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK           Info telefon: 0800 7890           www.erstebank.hr Erste NetBanking 03/2008

Opći uvjeti korištenja Erste Fon, Erste mBanking i Erste NetBanking usluga za građane

1. Značenje pojmova
Banka – Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka – pružatelj Usluga elektroničkog bankarstva.
Opći uvjeti – Opći uvjeti korištenja Erste NetBanking, Erste mBanking i Erste Fon usluga za građane. Opći uvjeti reguliraju prava i obveze Korisnika u korištenju usluga elektroničkog bankarstva, te prava i obveze Banke u pružanju usluga elektroničkog bankarstva.
Usluge elektroničkog bankarstva – skup usluga Banke koji čine usluga internetskog bankarstva Banke - Erste NetBanking usluga, usluga mobilnog bankarstva - Erste mBanking usluga i usluga telefonskog bankarstva - Erste Fon usluga.
Pristupnica – Zahtjev za korištenje Erste NetBanking, Erste mBanking i Erste Fon usluga za građane potpisana od strane Podnositelja zahtjeva. Potpisom pristupnice Podnositelj zahtjeva izjavljuje da je pročitao Opće uvjete, da pristaje na njihovu primjenu, i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.
Podnositelj zahtjeva – fizička osoba koja predajom potpisane Pristupnice od Banke traži mogućnost korištenja jedne ili više Usluga elektroničkog bankarstva.
Korisnik – fizička osoba kojoj je Banka odobrila korištenje Usluga elektroničkog bankarstva. Korisnikom može postati fizička osoba koja u Banci ima otvoren tekući račun, kunski štedni račun po viđenju, žiro račun, devizni račun ili kreditni račun uz koji je vezana bilo koja kreditna kartica Banke.
Udjeli - udjeli u investicijskim fondovima kojima upravlja Erste-invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o., članica Erste grupe, i udjeli u mirovinskim fondovima kojima upravljaju Erste d.o.o, za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, članice Erste grupe.
Transakcije – nalozi platnog prometa, zahtjevi, ugovori i pristupnice zadani uslugama elektroničkog bankarstva. Sve transakcije zadane uslugama elektroničkog bankarstva izjednačene su onima potpisanim vlastoručnim potpisom.
Upute o korištenju usluga elektroničkog bankarstva – predmetne upute obuhvaćaju opis i način korištenja Usluga elektroničkog bankarstva i nalaze se na internetskim stranicama i u poslovnicama Banke.
Korisnička identifikacija – mehanizmi i podaci za identifikaciju korisnika neophodni za pristup uslugama elektroničkog bankarstva (korisničko ime, zaporka, TAN kartica i/ili drugi uređaj za identifikaciju). Korisnička identifikacija je u vlasništvu Banke i Korisnik ju je dužan vratiti na zahtjev Banke.
Zahtjev za promjenu podataka korisnika usluga elektroničkog bankarstva za građane - predmetni zahtjev nalazi se na internetskim stranicama i u poslovnicama Banke. Korisnik je dužan predmetni zahtjev ispuniti i predati Banci u slučaju promjene osobnih podataka i gubitka korisničke identifikacije.
Račun – račun otvoren kod Banke koji se tereti za naknadu korištenja Usluga elektroničkog bankarstva.

2. Postupak ugovaranja usluga elektroničkog bankarstva
Potpisnik zahtjeva ugovara korištenje jedne ili više usluga elektroničkog bankarstva potpisom Pristupnice. Podnositelj zahtjeva svojim potpisom potvrđuje točnost podataka navedenih u Pristupnici. Banka, sukladno uvjetima svoje poslovne politike, zadržava pravo odbiti pristupnicu odnosno odlučuje o odobrenju ili odbijanju pružanja Usluga elektroničkog bankarstva, bez obaveze da Podnositelju zahtjeva obrazloži svoju odluku. Podnositelj zahtjeva dozvoljava Banci da provjeri sve podatke navedene u Pristupnici, kao i da prikupi dodatne informacije.
Trenutkom sklapanja Ugovora o korištenju usluga elektroničkog bankarstva (u daljnjem tekstu: „Ugovor“) smatra se trenutak odobrenja Pristupnice od strane Banke. Ovi Opći uvjeti, kao i Pristupnica uz uvjet da je potpisana od strane Podnositelja zahtjeva te odobrena od strane Banke čine sadržaj Ugovora. Nakon sklapanja Ugovora Banka Korisniku uručuje korisničko ime i zaporku i/ili poštom dostavlja TAN karticu ili drugi sigurnosni uređaj za identifikaciju. Korisnička identifikacije je u vlasništvu Banke i Korisnik ju je dužan vratiti na zahtjev Banke.

3. Opseg usluga
Usluge elektroničkog bankarstva omogućuju korištenje usluga opisanih u uputama o korištenju usluga elektroničkog bankarstva.
Banka zadržava pravo izmjene usluga elektroničkog bankarstva bez prethodne najave. O izmjenama usluga Banka Korisnike obavještava na internetskim stranicama i u poslovnicama Banke. Korisnik pristaje na izmjene usluga i nema pravo zahtijevati naknadu štete nastale uslijed izmjene usluga.

4. Odgovornost za korištenje usluge
Korisnik je dužan držati u tajnosti korisničku identifikaciju i prihvaća potpunu odgovornost za sve obveze nastale njezinim korištenjem.
Korisnik je dužan odmah i neizostavno obavijestiti Banku o gubitku ili neovlaštenoj upotrebi korisničke identifikacije, te o drugim oblicima zloporabe sustava, kao i o svakom korištenju sustava koje nije definirano ili u skladu s uputama za korištenje pojedine usluge elektroničkog bankarstva, u trenutku pojave istih.
Korisnik je odgovoran za točnost podataka unesenih prilikom zadavanja transakcija zadanih uslugama elektroničkog bankarstva te snosi rizik unosa netočnih podataka i zloporabe usluga u vlastitom okruženju.
Korisnik se obvezuje sve transakcije zadati u skladu sa zakonskim propisima iz točke 8. Općih uvjeta.
Štetu nastalu Korisnikovim nepridržavanjem odredbi Općih uvjeta snosi Korisnik.
Banka Korisniku jamči slobodno raspolaganje sredstvima na svim računima po viđenju, otvorenim na temelju sklopljenog ugovora s Bankom, do visine sredstava na računu, uključujući i dozvoljeno prekoračenje stanja na tim računima, a sve u skladu s pojedinim Ugovorom sklopljenim s Bankom.
Banka ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti izvršenja transakcija uslijed greške Korisnika.
Banka ne preuzima odgovornost za nedostupnost usluga elektroničkog bankarstva nastalih kao posljedica tehničkih problema na računalnoj opremi, ispada ili smetnji u telekomunikacijskim kanalima, ispadanja elektroenergetskog sustava ili kao posljedica više sile.
Telefonski razgovori Erste Fon usluge se snimaju i služe kao dokaz za izvršenje transakcija. Tonskim zapisom Banka se može koristiti isključivo u svrhu rješavanja prigovora Korisnika na izvršenje posla, te u svrhu sudskog spora.
Korisnik ovlašćuje Banku da u svakom trenutku može izvršiti uvid u stanje Udjela u knjigama Udjela investicijskih fondova, odnosno da se podacima iz knjiga Udjela Banka može koristiti isključivo u svrhu usklađivanja i ažuriranja evidencije stanja i prometa Korisnikovih Udjela.
Banka se obvezuje podatke o stanju i prometu Udjela kao i Korisniku čuvati kao bankarsku tajnu, te iste neće niti na koji način otkriti, učiniti pristupačnim ni iskoristiti, osim u slučajevima određenim zakonom. To se posebno odnosi na imena i adrese Korisnika, broj njihovih Udjela, te tržišnu vrijednost istih.

5. Obavještavanje i reklamacije
O platno prometnim transakcijama provedenim putem usluga elektroničkog bankarstva Banka Korisnika obavještava putem Izvatka koji se dostavlja na način ugovoren po svakom pojedinom računu.
Korisnik je suglasan s primanjem obavijesti informativnog ili promidžbenog karaktera članica Grupe Erste banke d.d, putem različitih kanala distribucije Banke.
Korisnik ima pravo reklamirati transakcije zadane uslugama elektroničkog bankarstva u roku 8 dana od dana zadavanja transakcije.

6. Naknade
Naknade za korištenje usluga elektroničkog bankarstva naplaćuju se putem Računa Korisnika ili drugim oblikom naplate sukladno Odluci o naknadama Banke, bez dodatnog odobrenja od strane Korisnika i obavještavanja Korisnika. Banka zadržava pravo mijenjati visinu i način obračuna naknada za korištenje usluga elektroničkog bankarstva, bez obveze prethodne najave. Naknade su objavljene na internetskim stranicama i u poslovnicama Banke.

7. Otkaz usluge
Korisnik ima pravo otkazati korištenje usluga elektroničkog bankarstva predajom potpisanog zahtjeva u bilo kojoj poslovnici Banke.
Korisnik je prilikom predaje zahtjeva za otkaz jedne ili više usluga elektroničkog bankarstva dužan, na zahtjev Banke, vratiti dodijeljenu korisničku identifikaciju.
Banka će Korisniku otkazati usluge elektroničkog bankarstva u slučaju da Korisnik zatvori sve račune u banci, te u slučaju smrti Korisnika.
Banka zadržava pravo otkazati ili privremeno onemogućiti korištenje usluga elektroničkog bankarstva Korisniku ukoliko korištenje usluga od strane Korisnika, a po procjeni Banke predstavlja sigurnosnu prijetnju ili ugrožava poslovanje Banke, ili ukoliko po procjeni Banke Korisnik neuredno podmiruje svoje obveze.

8. Suglasnost s uvjetima
Za sve što Općim uvjetima nije predviđeno, primijenit će se važeći zakonski propisi, osobito Zakon o platnom prometu u zemlji te Zakon o deviznom poslovanju, kao i normativni akti Banke koji reguliraju depozitne, kreditne, kartične transakcijske i ostale oblike bankovnog poslovanja.
Banka zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta. Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se na internetskim stranicama i u poslovnicama Banke u obliku pročišćenog teksta. Ukoliko Korisnik u roku 7 dana nakon objavljenih izmjena i dopuna ne otkaže uslugu elektroničkog bankarstva, smatrat će se da Korisnik prihvaća izmjene i dopune.

9. Rješavanje spora
Međusobne sporove Banka i Korisnik će rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost suda u sjedištu Banke.

Zagreb, 20. ožujka 2008.